جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

تصفیه آب چاه

تصفیه آب چاه

فرایند تصفیه آب چاه برای مصارف شرب، صنعتی و کشاورزی براساس آنالیز آب چاه و کیفیت مورد انتظار آب تصفیه شده، انتخاب می شود. اقتصادی راهکار نمک زدایی و حذف شوری آب چاه در مقیاس صنعتی، آب شیرین کن های صنعتی با فرایند اسمز معکوس می باشد. فرایندهای مختلف گندزدایی و تصفیه تکمیلی به منظور حذف آلودگیهای باکتریایی و میکروبی و مناسب سازی کیفیت آب تولیدی در آب شیرین کن های صنعتی فران پیش بینی می شود.

 

امروزه با کاهش منابع آب سطحی با کیفیت و در دسترس برای مقاصد شرب، کشاورزی و صنعتی، برداشت آب از منابع زیرزمینی بسیار افزایش یافته است.

برداشت بی ‌رویه آب از منابع آب زیرزمینی ضمن ایجاد صدمات بعضاً جبران ناپذیر به محیط‌زیست نظیر فرونشست زمین، فرسایش خاک و شور شدن منابع زیر زمینی، آثار سوء اجتماعی نیز به دنبال دارد. ‌ولی بعضاً برداشت آب از چاه در برخی مناطق اجتناب ناپذیر است. در این شرایط لازم است فرآیند مناسب تصفیه آب چاه جهت تولید آب با کیفیت برای کشاورزی، شرب و صنعت در نظر گرفته شود.

انتخاب فرآیند بهینه تصفیه متناسب با ماهیت آلودگی آب برداشت شده از چاه علاوه ‌بر کاهش هزینه ‌های سرمایه ‌گذاری اولیه و هزینه‌های بهره ‌برداری، باعث به حداقل رساندن مشکلات بهداشتی و بروز بیماری ‌های ناشی از آب شرب آلوده، کاهش هزینه ‌های ناشی از بکارگیری آب بی کیفیت در صنایع و خسارت به تأسیسات، جلوگیری از افت کیفیت خاک کشاورزی و نیز حفظ محیط‌زیست خواهد شد.

 

تصفیه آب چاه برای مصارف شرب

انتخاب فرایند تصفیه آب چاه برای مصارف شرب در وهله اول به کیفیت آب چاه و منابع آب زیر زمینی بستگی دارد. میزان شوری آب، آلودگیهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و میکربی در انتخاب فرایند مناسب تصفیه آب چاه و تولید آب شرب سالم تأثیر گذار هستند.

ولی قبل ‌از اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تصفیه آب چاه و آبهای سطحی لازم است که استانداردهای مربوط به کیفیت آب با توجه به نوع کاربری آن اعم از مصارف شرب، بهداشتی، کشاورزی و صنعتی استخراج گردد.

استاندارد کیفیت منابع آب زیر زمینی و آبهای سطحی شیرین ایران که توسط سازمان حفاظت از محیط ‌زیست در مورد سه گروه آب چاه با کیفیت خوب، متوسط و ضعیف تدوین شده ‌است. جدول زیر طبقه بندی کیفی منابع آب زیر زمینی شیرین و روشهای تصفیه آن را نشان می دهد:

 

گروه یک
( آب چاه با کیفیت خوب)
گروه دو
(آب چاه با کیفیت متوسط)
گروه سه
(آب چاه با کیفیت ضعیف)
فیلتراسیون
گندزدایی
تصفیه فیزیکی شیمیایی
اکسیداسیون پیشرفته یا جذب سطحی

استاندارد کیفیت آب چاه برای کاربری شرب، حدود قابل ‌قبول کیفیت منبع آب را برای کاربردهای آشامیدنی تعیین می کند. مرجع استاندارد، کَمی سازی شاخص های کیفی آب چاه و آبهای سطحی را برای كاربری شرب برای سه گروه مشخص کرده است که در جدول زیر ارائه شده است:

 

 استاندارد كیفیت آب چاه و آبهای سطحی برای كاربری شرب
ردیفپارامترواحدگروه 1گروه 2گروه 3
1PH-6.5-8.55.5-95.5-9
2رنگ (پس از صاف كردن نمونه)میلیگرم (برحسب پلاتین)20100200
3جامدات معلق كلمیلیگرم بر لیتر25--
4هدایت الكتریكیمیكروزیمنس بر سانتی متر در20درجه سیلسیوس10002000-
5بوفاكتور رقیق سازی در 25 درجه سیلسیوس31020
6نیتراتمیلیگرم بر لیتر505050
7فلورایدمیلیگرم بر لیتر1.51.51.5
8آهن محلولمیلیگرم بر لیتر0.32-
9منگنزمیلیگرم بر لیتر0.41-
10مسمیلیگرم بر لیتر0.052-
11رویمیلیگرم بر لیتر35-
12برمیلیگرم بر لیتر0.511
13آرسنیکمیلیگرم بر لیتر0.010.050.1
14كادمیممیلیگرم بر لیتر0.0030.0050.005
15كرم كلمیلیگرم بر لیتر0.050.050.05
16سربمیلیگرم بر لیتر0.010.050.05
17سلنیممیلیگرم بر لیتر0.010.010.01
18جیوهمیلیگرم بر لیتر0.0010.0060.006
19باریممیلیگرم بر لیتر0.111
20سیانیدمیلیگرم بر لیتر0.050.050.07
21سولفاتمیلیگرم بر لیتر250400400
22سورفاكتانت
(با معرف متیل بلو)
میلیگرم بر لیتر (لوریل سولفات)0.20.50.5
23فنل (شاخص فنل با معرف (Paranitraniline 4 aminoantipyrineمیلیگرم بر لیتر0.0010.0050.1
24هیدروكربنهای محلول یا امولسیون(پس از استخراج)میلیگرم بر لیتر0.050.21
25PAHsمیلیگرم بر لیتر0.00020.00020.001
26آفت كشهامیلیگرم بر لیتردر محدوده مقادیر ذكر شده در استاندارد ملی كیفیت آب آشامیدنی 1053
27اكسیژن محلول اشباعدرصدبیش از 70بیش از 50بیش از 30
28BOD5میلیگرم بر لیتركمتر از 3كمتر از 5كمتر از 7
29نیتروژن كجلدالمیلیگرم بر لیتر123
30آمونیممیلیگرم بر لیتر0.051.5#-
31كلیفرمهای كلتعداد در 100 میلیلیتر50500050000
32كلیفرم مدفوعیتعداد در 100 میلیلیتر20200020000
33استرپتوكوس مدفوعیتعداد در 100 میلیلیتر20100010000
34سالمونالا-عدم حضور در پنج لیترعدم حضور در یک لیتر-

 

آزمایش ‌های لازم برای سنجش کیفیت آب خام با توجه به کیفیت نهایی مورد نیاز اعم از کشاورزی، صنعتی، شرب و غیره می ‌تواند شامل اندازه‌گیری PH، کل جامدات محلول (TDS)، هدایت الکتریکی(EC)،  میزان مواد معلق (TSS)، کدورت، سختی، قلیائیت، آنالیز کامل آنیون ‌ها و کاتیون‌ ها، سنجش میزان گازهای محلول اعم از اکسیژن و دی اکسید کربن، تعیین غلظت آهن و منگنز، تابش های رادیواکتیو، فلزات سنگین، BOD,COD,TOC ، محتوای چربی و روغن، شمارش کلیفرم ها و سایر گونه‌های خاص بیولوژیک باشد.

 

محاسن آب چاه و آبهای زیرزمینی در مقایسه با آبهای سطحی

آب زیر زمینی به‌ دلیل آن‌که در زیر سطح زمین قرار دارد، معمولاً از بسیاری از آلودگی ‌ها مصون و محفوظ است و برای شرب درصورتی‌که املاح آن زیاد نباشد مناسب است.

در حالیکه یک منبع آب سطحی طبق معمول باید در یک مکان و زمان مشخص جمع ‌آوری و مهار گردد و برای رسیدن به ظرفیت کامل ممکن است به چند سال زمان نیاز باشد. درحالی ‌که آب زیرزمینی اغلب با حفر چاه در هر زمان و مکان در دسترس بوده و توسعه آن نیز اغلب سریع و هزینه آن نیز در مقایسه با احداث سد کمتر است.

احداث سد علاوه ‌بر غرقاب نمودن زمین ‌های کشاورزی اطراف محل احداث، در فصول گرم سال با مشکل تبخیر و هدر رفت آب مواجه است. در حالیکه در استفاده از منابع زیرزمینی چنین مشکلی وجود ندارد. آبهای زیرزمینی در مقایسه با آب‌ های سطحی معمولاً محتوای مواد معلق و کدورت بسیار کمتری داشته و هزینه‌ های زلال سازی آن‌ها اغلب ناچیز است.

 

معایب استفاده از آب چاه در مقایسه با آبهای سطحی

منابع آب چاه و  آبهای زیرزمینی به ‌طور یکنواخت در همه نقاط کشور توزیع نشده است. در مناطق مختلف کشور، کمیت و کیفیت آب زیرزمینی در اندازه ‌ای نیست که حفر چاه در آن نقطه توجیه اقتصادی داشته باشد.

معمولاً آبهای زیرزمینی در مقایسه با آب‌های سطحی نظیر چشمه ‌ها و رودخانه‌ها، مقدار املاح بیشتری داشته که جهت رسیدن به کیفیت مطلوب می‌بایست فرآیند نمک زدایی و حذف سختی بر روی آن انجام شود.

با ازدیاد برداشت از منابع زیرزمینی و تخلیه آب از آبخوان ‌های زیرزمینی، فضای بین دانه‌ های آبرفت از آب تهی شده و بر اثر کاهش فشار آب بین دانه ‌ای از یک ‌سو و وزن خاک در طبقات فوقانی، دانه ها به یکدیگر نزدیک و فشرده می شوند. نتیجه این واکنش طبیعی، کاهش تخلخل خاک، کاهش ظرفیت ذخیره مجدد آب زیرزمینی به ‌صورت برگشت‌ ناپذیر و بروز پدیده فرونشست زمین است که در سال‌ های اخیر در اغلب مناطق کشور رخ داده است.

این پدیده در بعضی از نقاط کشور به ‌اندازه ای حاد است که امکان بروز فجایعی مانند بلعیده شدن ناگهانی قطار درحال حرکت توسط زمین و یا فروریختن احتمالی ساختمان ‌ها و سازه ‌های سنگین براثر زلزله‌ های نه ‌چندان قوی دور از واقعیت نیست.

 


  شرکت مهندسی فران با سابقه نزدیک به دو دهه فعالیت، طراح و مجری واحدهای تصفیه آب چاه از ظرفیت ۱۰۰ تا ۱۰۰،۰۰۰ مترمکعب بر روز می باشد.


تصفیه آب چاه

پیش تصفیه آب چاهبا توجه به تنوع کیفیت آبهای زیر زمینی، فرایندهای تصفیه آب چاه نیز متنوع هستند. انتخاب فرایند بهینه تصفیه وابسته به نوع مشکل و آلودگی آب چاه می باشد. فرایندهای تصفیه آب چاه به طور کلی به فرایندهای زیر تقسیم می شود:

  • فیلتراسیون
  • تصفیه فیزیکی-شیمیایی
  • تصفیه شیمیایی
  • نمک زدایی با فرایندهای غشایی
  • گندزدایی و ضدعفونی
  • تصفیه نهایی و مناسب سازی کیفیت محصول

 

جدول زیر فرایندهای مختلف تصفیه آب چاه را برای انواع مختلف آب چاه به طور خلاصه طبقه بندی می کند. بکارگیری هر فرایند وابسته به نوع آلودگی آب انتخب می شود. در صورت وجود مشکلات همزمان، بعضاً بهره گیری از فرایندهای ترکیبی راهگشا می باشد.

اگرچه اثر بخشی و کارایی فرایند اسمز معکوس برای تصفیه انواع مختلف آب چاه و حلِ مشکلات متعدد مربوط به آنها آزموده شده است. ولی در شرایطی که شوری آب فراتر از مقادیر مجاز نباشد، اغلب استفاده از فرایندهای تصفیه جایگزین از منظر اقتصادی جذاب تر است.

 

نوع مشکل/ آلودگیعلائم و نشانه هاراهکار جبرانی/ فرایند تصفیه
قلیائیت بالا (PH بالاتر از 8.5)لیز و لغزنده نمودن سطوح تر فرایند اسمز معکوس یا پکیج های تزریق مواد شیمیایی
اسیدیته بالا (PH کمتر از 5)خوردگی لوله، تأسیسات و لوازم خانگیپکیج تزریق کاستیک (هیدروکسید سدیم) و یا آهک
آهن محلولدر ابتدا نمونه بی‌رنگ و شفاف ولی در تماس با هوا رسوب و یا لکه قرمز رنگ ایجاد می‌شود.فیلترهای جذب آهن مانند ماسه سبز((Green sand استفاده از ستون تبادل یون یا جاذب ‌های خاص مانندPro-OX.Mang-OX.Pyrolox….
منگنزمعمولاً به ‌همراه آهن در آب وجود دارد. ایجاد لکه ‌های سیاه و قهوه ‌ای تیره، طعم بسیار نامطبوع در غلظت های بیش ‌از 0.05 میلی‌گرم بر لیترماسه سبز(green sand)، استفاده از ستون تبادل یون و یا جاذب ‌های خاص مانندPro-OX.Mang-OX.Pyrolox….
نیتراتمعمولاً بر اثر نشت کودهای شیمیایی، کودهای حیوانی و فاضلاب بهداشتی به آب چاه به وجود می‌آید. در غلظت های بیش ‌از 10میلی‌گرم بر لیتر، ریسک آلودگی بازگشت ‌ناپذیر هموگلوبین خون و بروز سندرم کودک آبی بالاست.ستون‌های رزین آنیونی و رزین‌های خاص جذب نیترات، فرایند اسمز معکوس
کل املاح محلول (TDS)در غلظت ‌های بیش‌از 1000 میلی‌گرم بر لیتر ایجاد طعم و بوی نامطبوع، خوردگی و لکه سفید رنگ فیلمی روی سطوح می‌کند.فرایند اسمز معکوس
کدورت (Turbidity)ایجاد بیماری ‌های انگلی و عفونیته‌نشینی، انعقاد و لخته سازی، فیلتراسیون و یا اولترا فیلتراسیون
رادونایجاد خاصیت رادیواکتیویته و ریسک بروز سرطانبرج دفع (Air stripper)
شن و ماسهبروز گرفتگی در خطوط لوله و شیرآلاتته‌نشینی، هایدروسایکلون، دیسک فیلتر، میکرو کارتریج فیلتر، انعقاد و لخته سازی
فلورایدایجاد لکه بر روی دندان و تأثیر منفی بر سلامتی در غلظت های بیش‌از 2 میلی‌گرم بر لیترفرایند اسمز معکوس، فیلترهای آلومینای فعال
گازهاوجود هوا در لوله‌های انتقال و یا حباب‌های ریز در آب،تأثیر منفی بر سلامتی اگر گازهای موجود در آب، دی‌اکسید کربن، متان و یا ترکیبات گوگردی باشند.به‌کارگیری مخازن ذخیره روباز،هوازدا(De-aerator)،برج‌های دفع (Air stipper)،هوادهی
سختی (کلسیم و منیزیم)ایجاد رسوب در لوله‌ها و تأسیسات و لوازم خانگی،لکه‌های سفیدرنگ بر روی سطوح فلزی، کف نکردن و عدم انحلال صابون،ایجاد خشکی مو و خارش پوستی،در غلظت بیش‌از 100 میلی‌گرم برمبنای کربنات کلسیم، آب، سخت محسوب می‌شود.سختی گیر آب با فرایند تبادل یون،استفاده از نمک های فسفات،فرایند اسمز معکوس
گاز سولفید هیدروژن (H2S)بوی تخم ‌مرغ گندیده،ایجاد خوردگی بر روی اتصالات برنجی و فولادی،ایجاد لکه‌های سیاه‌رنگ بر روی تأسیسات و لوازم خانگی،امکان تأثیر منفی بر سلامتی حتی در غلظت ‌های پایینکلرزنی، هوادهی، ازوناسیون، پراکسید هیدروژن و متعاقباً فیلتراسیون با فیلترهای چند لایه و کربن فعال
باکتری‌های آهن (Iron Bacteria)زنگ ‌زدگی و لجن قرمز داخل مخزن آب و و یا فلاش تانک‌ها، تأسیسات و لوازم خانگی،حداکثر میزان مطلوب آهن باید 0.3 میلی گرم بر لیتر باشدکلرزنی، و متعاقباً فیلتراسیون،اکسیداسیون پیشرفته
کلوئید های آهنایجاد لکه بر روی سطوح، طعم و بوی نامطبوع آهن،وجود مواد بسیار ریز معلق شبیه توده ابری در نمونه آب که ته‌نشین نمی‌شود.کلرزنی، هوادهی، اکسیداسیون پیشرفته و متعاقباً فیلتراسیون و یا اولترافیلتراسیون، انعقاد، لخته سازی و ته نشینی
اسیدیته بالا (PHکمتر از 6)خوردگی لوله، تأسیسات و لوازم خانگیپکیج تزریق باز، استفاده از بستر کربنات کلسیم و یا اکسید منیزیم
اسیدیته بالا (PHکمتر از 7)خوردگی لوله، تأسیسات و لوازم خانگیاستفاده از بستر کربنات کلسیم
آرسنیکتأثیرات مخرب بر سلامتی و مسمومیت شدید در غلظت‌های بیش ‌از 10ppbفرایند اسمز معکوس، استفاده از فیلترهای مخصوص جذب آرسنیک، فرایند اسمز معکوس
باکتری‌های هتروتروفیک (Heterotrophic bacteria)تأثیر بیماری‌زایی ندارد ولی در غلظت‌های بالا منجر به بروز مشکلات در مخازن ذخیره و تأسیسات می‌شودکلرزنی به آب، تابش UV یا اکسیداسیون پیشرفته
باکتری‌های کلیفرم (Coliform)نشان‌ دهنده نفوذ فاضلاب به آب چاه،ازوناسیون و تابشUV، کلرزنی به آب
باکتری E-Coli (Fecal Coliform)تأثیر منفی بر سلامتی،نشان ‌دهنده نفوذ فاضلاب و یا کودهای حیوانی به آب چاهکلرزنی به آب، تابش UV یا اکسیداسیون پیشرفته
کلر آزادطعم و بوی نامطبوع، امکان ایجاد حساسیت و خارش پوست و چشم، خشک نمودن بیش ‌از حد موجذب سطحی با فیلتر کربن اکتیو و یا تزریق سدیم متا بی سولفیت
مستأثیر منفی بر سلامتی در غلظت های بیش‌از 1 میلی‌گرم بر لیتر،نشان‌دهنده وجود خوردگی در لوله ‌های مسینفرایند اسمز معکوس، استفاده از نمک های فسفات، خنثی کردن PH آب و یا به‌ کارگیری فرآیند تبادل یون (Ion Exchange)
سولفاتایجاد تلخی در آب در غلظت‌ های بیش‌از 250 میلی‌گرم بر لیتر و ایجاد یبوستفرایند اسمز معکوس،ته‌ نشینی با نمک‌های باریم

 

تصفیه و ضدعفونی آب چاه

برخی از منابع آب زیرزمینی در کشور، فاقد شوری هستند. ولی بعضاً به دلایل مختلف توسط عوامل بیماری ‌زا نظیر باکتری ‌ها، ویروس‌ ها، انگل ‌ها و میکروب‌ ها آلوده شده اند. از اینرو تصفیه آب قبل از استفاده در مصارف آشامیدنی ضروری است.

فرایند تصفیه آب چاه آلوده به آلاینده‌ های میکروبی و باکتریایی متناسب با نوع و مقدار آلاینده ها انتخاب می ‌شود. فرایند های مختلف گند زدایی و ضدعفونی آب برای مناسب‌ سازی کیفیت آب چاه برای شرب توسعه پیدا کرده ‌اند.

کلرزنی و افزودن ترکیبات کلر به آب یکی از فرایند های سنتی ضدعفونی آب و غیر فعال سازی پاتوژن ها به شمار می‌ رود ولی استفاده از ترکیبات کلر نظیر سدیم هیپوکلریت، کلسیم هیپوکلریت و غیره علاوه ‌بر تولید محصولات جانبی مضر نظیر ترکیبات تری هالومتان(THM) در آب، در بی ‌اثر سازی برخی از عوامل بیماری ‌زا مثل پرتو زاها کم ‌اثر یا بی ‌اثر می ‌باشد.

در این شرایط استفاده از فرایند های دیگر گندزدایی و یا ترکیب فرایندهای مختلف ضد عفونی راه‌ گشا است. استفاده از قابلیت ضدعفونی پرتو فرابنفش(UV) یکی دیگر از فرآیند های گند زدایی آب می ‌باشد. مهم ‌ترین مزیت استفاده از پرتو فرا بنفش، عدم تولید ترکیبات مضر شیمیایی جانبی در آب است.

 

 

فرایند تصفیه آب چاه

 

 

 

برای دستیابی به راندمان مناسب گندزدایی آب، توان و طول موج پرتو فرابنفش متناسب با مقدار و نوع آلودگی میکروبی/باکتریایی انتخاب می‌ شود.

مهم ‌ترین محدودیت استفاده از دستگاه های پرتو دهی فرابنفش، کاهش راندمان عملکرد آن درطول بهره‌ برداری از آب چاه می‌ باشد.  اغلب منابع آب زیرزمینی، پتانسیل بالای رسوب‌گذاری بر سطوح مختلف دارند. رسوب‌گذاری و کدر شدن لامپ ‌های پرتو فرابنفش در اثر عبور آب چاه در طول مدت بهره ‌برداری منجر به کاهش کارایی پرتودهی در بی ‌اثرسازی عوامل بیماری زا می‌شود.

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته یکی دیگر از روش ‌های شیمیایی گندزدایی آب به شمار می ‌روند. در این فرایندها پاتوژنهای مقاوم نسبت‌ به اکسید کننده‌ های مختلف مورد هدف قرار می ‌گیرند. استفاده از ازن، هیدروژن پراکسید و پرتو فرابنفش به‌صورت ترکیبی و یا مجزا نتایج مختلفی را در بی‌اثر سازی پاتوژن های آب به دنبال دارد.

با توجه به این‌ که در فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته، ترکیبات شیمیایی به آب افزوده می ‌شود بهره ‌گیری از این فرآیند نیازمند تخصص در طراحی فرآیند گندزدایی و تجهیزات مناسب برای تزریق، کنترل و پایش ترکیبات شیمیایی در آب می‌ باشد.

شرکت مهندسی فران با تسلط بر فرآیندهای مختلف تصفیه آب چاه و گندزدایی آب شرب، راهکارهای مناسب برای پاکسازی و عاری ‌سازی آب چاه از انواع آلاینده های میکروبی/ باکتریایی را ارائه می ‌دهد.

 

تصفیه آب چاه با فرایند اسمز معکوس

افزایش بی‌ رویه برداشت از منابع آب زیرزمینی در کشور منجر به کاهش حجم و سطح منابع آب زیرزمینی و افزایش عمق و شوری آب چاه ها شده ‌است. از این‌ رو اغلب چاههای آب در اقصی نقاط کشور، شور شده ‌اند. فرایند اسمز معکوس تنها فرایند اقتصادی حذف شوری آب و نمک زدایی از آبهای شور در مقیاس‌ های صنعتی است.

در فرایند اسمز معکوس، آب شور چاه با فشار بالا از غشای نیمه تراوا یا ممبران صنعتی عبور داده می ‌شود. فشار مورد نیاز برای عبور از ممبران، متناسب با شوری آب چاه بوده و توسط نرم ‌افزارهای شبیه‌ سازی فرایند اسمز معکوس تعیین می‌شود. آب شور پس ‌از عبور از غشا به دو جریان آب شیرین و شورابه تقسیم می ‌شود. آب شیرین تولیدی برای مصارف مختلف شرب، صنعتی و کشاورزی قابل مصرف است.

 

 

طراحی فرایند اسمز معکوس با توجه به آنالیز آب چاه و براساس شاخص‌ های طراحی فرایند اسمز معکوس انجام می‌شود. شرکت دوپونت (Dupont) تولید کننده ممبران فیلمتک(FilmTec) نرم ‌افزار شبیه ‌سازی Wave را بدین منظور توسعه داده است.

متخصصان طراحی فرایند اسمز معکوس با تسلط بر شاخص‌ های طراحی فرآیند و با در دست داشتن آنالیز آب چاه و در نظر گرفتن کیفیت آب مورد نیاز، فرایند اسمز معکوس را شبیه‌ سازی می‌کنند.

فشار عملیاتی پمپ فشارقوی، تعداد و نوع ممبران های مورد نیاز، تعداد مراحل(Stages) و تعداد پاس های فرایند پس از اتمام عملیات شبیه‌ سازی فرایند مشخص می‌ شود. در صورت طراحی صحیح فرآیند، پیش‌ بینی کیفیت آب شیرین تولیدی اعم از TDS،PH ، غلظت یون‌های محلول، دبی و درصد بازیابی آب شیرین از آب شور به طور کامل به‌ صورت نرم‌ افزاری انجام می ‌شود.

مهندسان شرکت مهندسی فران با استفاده از نتایج شبیه‌ سازی فرایند، مشخصات فنی بقیه تجهیزات مورد نیاز در آب ‌شیرین‌ کن صنعتی و ارتباط آن‌ ها با یکدیگر را در مدرک P&ID مشخص می‌ کنند.

کلیه تجهیزات مورد نیاز از پیش تصفیه گرفته تا پمپ انتقال آب شیرین تولیدی، براساس مشخصات فنی تأمین شده و مراحل مختلف جانمایی تجهیزات، ساخت و لوله‌کشی براساس نقشه ‌های واحد مهندسی در کارخانه شرکت فران انجام می‌شود.

آب ‌شیرین ‌کن های شرکت مهندسی فران مجهز به سیستم فلاشینگ اتوماتیک، تجهیزات کامل CIP برای شستشوی ممبران ها با مواد شیمیایی، سیستم کنترل اتوماتیک، ابزار دقیق های پایش کیفیت آب خام و آب تولیدی با امکان بهره ‌برداری آسان و براساس کیفیت آب چاه طراحی و تولید می ‌شوند.

 

مقایسه آلودگی آبهای سطحی و آب چاه

زندگی مصرف گرای امروزی باعث آلوده شدن منابع آبی از طریق انتشار پساب‌ های صنعتی، کشاورزی و شیرابه‌ های آلوده حاصل از پسماند ها به منابع آب ‌های سطحی و چاه شده ‌است.

میزان این آلودگی ها وابسته به سرعت تحرک و نفوذ مواد شیمیایی به منابع آبی، ویژگی‌های سفره زیرزمینی و حتی آب ‌و هوای منطقه موردنظر است.

معمولاً آلودگی‌ های بیولوژیک، باکتریایی و ویروسی به‌ دلیل بستر متخلخل خاک، فیلتر شده و کمتر باعث آلودگی آب چاه می شوند. ولی آلودگی ‌های آلی مانند شیرابه زباله، نشت مواد نفتی از مخازن ذخیره زیرزمینی در مجاورت تأسیسات پالایشگاه و پتروشیمی و نیز آلودگی های شیمیایی با ماهیت معدنی نظیر نفوذ پساب های معدنی حاوی فلزات سنگین در معادن و تأسیسات فرآوری ترکیبات معدنی ممکن است تا مسافت های بسیار دور نیز منجر به آلودگی منابع آب چاه گردد.

چهار ماده آلاینده متداول منابع آب چاه، شامل کلراید، نیترات، هیدروکربن و فلزات سنگین هستند. البته به ‌طور طبیعی ممکن است منبع آب چاه حاوی مقادیر قابل ‌توجهی آهن و منگنز و گازهای خورنده محلول نظیر H2S و SO2 باشد. در سالهای اخیر برداشت بیش‌ از اندازه آب از منابع زیرزمینی در مناطق ساحلی باعث پیشروی آب شور دریا به مخازن زیرزمینی شیرین و در نتیجه افزایش شوری و کاهش کیفیت آب چاه می‌شود.

 

استاندارد کیفیت آب آشامیدنی

تصفیه آب چاه برای مصارف آشامیدنی باید منطبق بر کیفیت استاندارد آب آشامیدنی انجام شود. جدول زیر شاخصهای کیفیت آب آشامیدنی را براساس استانداردهای فعلی کشور در زمینه کیفیت آب آشامیدنی(استاندارد  ۱۰۵۳و استاندارد  ۱۰۱۱موسسه استاندارد) و استاندارد سازمان بهداشت جهانی WHO نشان می دهد.

 

ترکیبات ثانویه آباستاندارد ایران 1053 (میلی گرم بر لیتر) استاندارد سازمان بهداشت جهانی (2011)
(میلی گرم بر لیتر)
آلومینیوم0/90/1 :حداکثر مطلوب
0/1 - 0/2 :حداکثر مجاز
0/1 :حداکثر مطلوب
0/1 – 0/2 :حداکثر مجاز
کلراید250 :حداکثر مطلوب
400 :حداکثر مجاز
200 :حداکثر مطلوب
200-250 :حداکثر مجاز
رنگحداکثر 15 TCU 15 TCU حداکثر
مس1 :حداکثر مطلوب
2 :حداکثر مجاز
2 :حداکثر مطلوب
5 :حداکثر مجاز
خوردگی-غیر خورنده
فلوراید0/5
1/5
0/5
1/5
آهن0/3 :حداکثر مطلوب0/3 :حداکثر مطلوب
منگنز0/1 :حداکثر مطلوب
0/4 :حداکثر مجاز
0/1 :حداکثر مطلوب
0/2 :حداکثر مجاز
بوحداکثر:2 در 12 درجه سانتیگراد و 3 در 25 درجه سانتیگراد
pH6/5-8/5 :حداکثر مطلوب
6/5-9 :حداکثر مجاز
6/5-8/5 :حداکثر مطلوب
8-8/5 :حداکثر مجاز
نقره-0/005 :حداکثر مطلوب
0/1 :حداکثر مجاز
سولفات500250 :حداکثر مطلوب
400 :حداکثر مجاز
250 :حداکثر مطلوب
500 :حداکثر مجاز
TDS20001000 :حداکثر مطلوب
1500 :حداکثر مجاز
600 :حداکثر مطلوب
1000 :حداکثر مجاز
روی33 :حداکثر مطلوب

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سیستمهای تصفیه آب چاه با کارشناسان شرکت مهندسی فران تماس بگیرید. 

5/5 - (26 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *