بایگانی دسته‌ی: ممبران اسمز معکوس

ممبران فیلمتک(Filmtec)

شرکت مهندسی فران واردکننده و تأمین کننده ممبرانهای اصلی فیلمتک(Filmtec) برای شیرین سازی آب لب [...]

2 دیدگاه

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس یا ممبران، لایه نازک پلیمری است که برای انتقال جرم میان [...]

ممبران دریایی

شیرین سازی آبهای خیلی شور نظیر آب دریاها یا اقیانوس ها با استفاده از ممبران [...]

ممبران تصفیه آب

ممبران تصفیه آب یا غشای اسمز معکوس در شیرین سازی آبهای شور  و آب دریا [...]

مفهوم علمی اسمز معکوس

مفهوم علمی اسمز معکوس متکی بر اصول پدیده انتقال جرم است. اختلاف غلظت نیز نیروی [...]

شستشوی شیمیایی (CIP)

شستشوی شیمیایی(CIP) با هدف عاری سازی ممبرانها از هر گونه رسوبات آلی و معدنی و [...]

گرفتگی ممبران (Fouling)

گرفتگی یا فولینگ(Fouling) ممبران ناشی از تجمع مواد معدنی، آلی یا بیولوژیکی به روی سطح [...]

عیب یابی ممبران اسمز معکوس

عیب یابی ممبران روش نظام مند شناسایی عیوب ممبران های اسمز معکوس است. تشخیص دقیق [...]

بازدهی عملیات CIP بر احیای شاخصهای عملکردی ممبران

احیای ممبرانهای دچار گرفتگی یا فولینگ، تنها از طریق شستشوی شیمیایی ممبران(CIP) متناسب با نوع [...]

فولینگ ممبران اسمز معکوس- سولفات کلسیم

یکی از علل گرفتگی یا فولینگ ممبرانهای اسمز معکوس، رسوبات سولفات کلسیم و آسیب ناشی [...]