ممبران فیلمتک(Filmtec)

شرکت مهندسی فران واردکننده و تأمین کننده ممبرانهای اصلی فیلمتک(Filmtec) برای شیرین سازی آب لب [...]

2 دیدگاه

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس

غشاء نیمه تراوا اسمزمعکوس یا ممبران، لایه نازک پلیمری است که برای انتقال جرم میان [...]

ممبران دریایی

شیرین سازی آبهای خیلی شور نظیر آب دریاها یا اقیانوس ها با استفاده از ممبران [...]

بازدارنده خوردگی برج های خنک کننده

خوردگی سطوح فلزی و لوله ها در برجهای خنک کننده، افزایش هزینه های تعمیرات و [...]

دستگاه اسمز معکوس صنعتی

دستگاه اسمز معکوس صنعتی به پکیج شیرین سازی آب به روش اسمز معکوس در مقیاس [...]

دستگاه آب شیرین کن صنعتی

دستگاه آب شیرین صنعتی به منظور شیرین سازی آبهای لب شور تا آبهای خیلی شور [...]

8 دیدگاه

دستگاه تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی به پکیج های پیش ساخته تصفیه آب با فرایند اسمز معکوس [...]

آب شیرین کن آب دریا

آب شیرین کن آب دریا برای شیرین سازی آب دریا جهت مصارف شرب، صنعتی و [...]

مشخصات فنی آب شیرین کن صنعتی

تحلیل مهندسی مشخصات فنی آب شیرین کن های صنعتی پیش از انعقاد قرارداد با طراح [...]

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون(UF) یکی از فرایندهای فیلتراسیون غشایی صنعت تصفیه آب است. غشاهای اسمز معکوس در دو [...]