پکیج UF – ملاحظات نگهداری

نگهداری از پکیج (UF(Ultrafiltration آب متشکل از ممبرانهای اولترافیلتراسیون که گرانبها هستند، مستلزم رعایت دقیق [...]

کاربرد اسمز معکوس

کاربرد اسمز معکوس و فرایند آن که مبتنی بر اصول انتقال جرم از طریق غشای [...]

نگهداری خارج سرویس ممبران

نگهداری ممبرانهای اسمز معکوس در شرایط خارج از سرویس و خارج از pressure vessel نیازمند [...]

انواع فولینگ یا گرفتگی ممبران(Fouling)

فولینگ یا گرفتگی ممبران اسمز معکوس یکی از مهمترین عوامل آسیب و خرابی ممبران است. [...]

فولینگ یا گرفتگی آلی(Bio-fouling)

انباشت مواد آلی موجود در جریان ورودی ممبرانهای اسمز معکوس، منجر به گرفتگی یا فولینگ [...]

فولینگ یا گرفتگی گل و لای(سیلیکات الومینیوم)

فولینگ یا گرفتگی سیلیکات آلومینوم ناشی از وجود گل و لای در آب ورودی به [...]

فولینگ یا گرفتگی فلزی ممبران

یکی از دلایل افزایش افت فشار غشاها یا ممبران های اسمز معکوس، فولینگ یا گرفتگی [...]