بایگانی نویسنده: anoshe hosein por

تصفيه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی

تصفيه پساب(فاضلاب) صنایع لبنی با توجه به وجود آلاینده های آلی بالا یکی از چالش [...]

ویژگی های آب آشامیدنی سالم

توجه به مشخصات و ویژگی های آب آشامیدنی سالم از جنبه های فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی [...]

شاخص تراکم سیلت(SDI) آب

شاخص تراکم سیلت(SDI) برای سنجش میزان ذرات معلق ریز و پتانسیل ایجاد فولینگ آب خام [...]

طراحي سيستم اسمز معكوس

طراحي سيستم اسمز معكوس واحدهای شیرین سازی آبهای شور با فرایند اسمز معکوس با رویکرد [...]

آلودگی شیمیایی آب آشامیدنی

 آلودگی شیمیایی منابع آب آشامیدنی همزمان با توسعه فعالیتهای صنعتی، کشاورزی و … مبتلا به [...]

آلودگی میکروبی آب آشامیدنی

آلودگی های میکروبی آب آشامیدنی یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری یا مرگ و میر [...]

رزین آنیونی

رزین آنیونی برای تبادل یونهای آنیونی در فرایند مبادله یون در سیکل های کلر یا [...]

اکسیژن درمانی-خصوصیات و الزامات نگهداری

شناخت دقیق ویژگی های گاز اکسیژن درمانی و الزامات نگهداری از سیلندرهای اکسیژن از منظر [...]

رزین کاتیونی

رزین تبادل یونی کاتیونی برای تبادل یونهای کاتیونی در فرایند مبادله یون در سیکل های [...]