جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه آب کشاورزی با ساختار مشابه با دیگر پکیج های آب شیرین کن شرکت مهندسی فران، با هدف کاهش املاح محلول آب چاه یا آبهای سطحی تا میزان مناسب برای مصارف کشاورزی طراحی و با توجه به سفارش ساخته می شود. تصفیه آب یا شیرین سازی آب چاه جهت مصارف کشاورزی یکی از راهکارهای تأمین آب در مناطق خشک و به دور از منابع آب مناسب برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزی است. محصولات متنوع کشاورزی و گلخانه ای از نظر کیفیت و کمیت مصرف آب با یکدیگر متفاوت هستند. شرکت مهندسی فران با توجه به ظرفیت و کیفیت مورد نیاز، آب خام ورودی اعم از آب چاه، آب رودخانه و یا دیگر منابع آب سطحی را برای تأمین آب مورد نیاز کشت و زرع تصفیه و شیرین سازی می کند.

دستگاه تصفیه کشاورزی

کیفیت آب کشاورزی

آب مناسب برای آبیاری محصولات کشاورزی با توجه به نوع محصول باید حائز معیارهای کیفی باشد که علاوه بر محافظت از خاک، افزایش کیفیت و حاصلخیزی محصول را نیز به دنبال داشته باشد. آبیاری محصولات کشاورزی توسط منابع آبی مختلف، نتایج مختلفی را به دنبال دارد. کاهش کیفیت خاک، کاهش کمیت و کاهش کیفیت محصول از نتایج بکارگیری آب با کیفیت پایین در آبیاری محصولات کشاورزی است. چهار شاخص برای سنجش کیفیت آب کشاورزی وجود دارد که با توجه به نوع گیاه، کیفیت آب برای آبیاری محصولات مختلف کشاورزی تعیین می شود.

املاح محلول در آب(TDS) یا شوری

شوری بالای آب مورد استفاده در آبیاری گیاهان، منجر به تجمع شوری در خاک ناحیه ریشه گیاه می شود. ریشه گیاه با استخراج آب با خلوص بالاتر و باقی گذاردن املاح محلول در حوالی ریشه گیاه، مسبب شوری خاک در طول زمان می شود. به همین دلیل با افزایش عمق خاک، شوری خاک نیز افزایش می یابد. با افزایش شوری خاک ناحیه ریشه، میزان کیفیت و کمیت محصول گیاه کاهش پیدا می کند. این افزایش شوری در صورتی که از حد تحمل گیاه تجاوز کند، منجر به خشک شدن گیاه یا پوشش گیاهی می شود. در این مواقع تنها راهکار نجات گیاه، کاهش شوری خاک در ناحیه ریشه از طریق  leaching است. در این روش گیاه با آب با شوری پایین به میزان بیشتر از معمول آبیاری شده و آب حاصل از آبیاری پس از شستن خاک از طریق زه کش مناسب جمع آوری شده و دِرین می شود. سنجش هدایت الکتریکی خاک در نواحی مختلف، بهترین راه سنجش میزان شوری خاک است. خاکهای با شوری بالا دارای هدایت الکتریکی بالا و خاکهای با شوری پایین، هدایت الکتریکی(Electrical conductivity)  پایینی دارند..

دستگاه تصفیه آب کشاورزی شرکت فران یکی از راه حل های مناسب برای کاهش املاح محلول آب کشاورزی است. فرایند غشایی با تبدیل آب خام ورودی به دو جریان با شوری بالا و پایین میزان املاح محلول را تا محدود مجاز برای آبهای کشاورزی کاهش می دهد.

نرخ نفوذ آب(Infiltration rate)

ضریب نفوذ آب در خاک، یکی از عوامل مهم و موثر در کشت و حاصلخیزی محصولات کشاورزی است. هر چه نفوذ آب در خاک تا ناحیه ریشه گیاه بیشتر باشد، راندمان آبیاری به گیاه بالاتر است. البته نفوذ آب در خاک به عوامل متعددی نظیر ساختار خاک، میزان کوبیدگی خاک، محتوای مواد آلی و شیمیایی خاک وابسته است. ولی آبی که با آن محصولات کشاورزی آبیاری می شوند نیز تأثیر مهمی در نرخ نفوذ آب در خاک دارد.

ضریب جذب سدیم(SAR) یکی از شاخصهای سنجش کیفیت آب آبیاری محصولات کشاورزی است. این شاخص نسبت یونهای سدیم به یونهای کلسیم و منیزیم را در آب نشان می دهد. وجود یونهای کلسیم و منیزیم در خاک منجر به تشکیل کلوییدهای مناسب در خاک شده و تشکیل خاک توده ای(flocculated) با ساختار مناسبی را به دنبال دارد. ولی نسبت بالای یونهای سدیم به کلسیم و منیزیم منجر به تشکیل خاک پراکنده(dispersed) می شود. خاک توده ای دارای نرخ نفوذ آب بالا و خاک پراکنده ضریف نفوذ آب پایینی دارد. علاوه بر این تبخیر سطحی آب در زمان آبیاری، در خاک پراکنده به دلیل پایین بودن سرعت نفوذ آب نسبت به خاک توده ای با نسبت بالاتر کلسیم و منیزیم بالاتر است. بنابراین توجه به این مطلب از منظر بهینه سازی مصرف آب نیز حایز اهمیت است.

آبیاری مداوم محصولات کشاورزی با آب با محتوای بالای یون سدیم( به عنوان مثال پسابهای تصفیه شده یا آبهای بازچرخانی شده) منجر به تضعیف ساختار خاک به مرور زمان می شود. این تضعیف ساختار خاک از خاکهای سطحی شروع می شود. با تشکیل خاک پراکنده در سطح خاک کشاورزی، لایه ای با نفوذ بسیار پایین در سطح خاک شکل می شود که راندمان آبیاری را به شدت کاهش می دهد. این پدیده ناشی از تبادل یونهای کاتیونی سدیم، کلسیم و منیزیم است. جایگزینی یونهای سدیم با کلسیم و منیزم، ساختار خاک را به مرور تضعیف کرده و نفوذ ناپذیری خاک را افزایش می دهد.ضریب جذب سدیم

نفوذ پذیری خاک تنها به SAR آب آبیاری وابسته نیست. نرخ نفوذ آب در خاک تابعی از TDS یا هدایت الکتریکی و ضریب جذب سدیم آب به طور همزمان است. افزایش هدایت الکتریکی آب با فرض SAR ثابت، نه تنها منجر به کاهش نرخ نفوذ آب نمی شود بلکه نفوذ پذیری را بالا می برد. به بیان دیگر افزایش هدایت الکتریکی آب، تأثیر مخرب SAR بالا را کاهش می دهد. البته همانطور که پیشتر گفته شده، افزایش بیش از حد هدایت الکتریکی نیز به مرور زمان شوری خاک و مشکلات ناشی از آن را به دنبال دارد. نمودار روبرو تأثیر همزمان ضریب جذب سدیم و هدایت الکتریکی آب را به روی ضریب نفوذ آب کشاورزی نشان می دهد. نمودار به سه بخش تقسیم شده است. در مقادیر بالای هدایت الکتریکی، کاهش نفوذ آب در خاک وجود ندارد. با کاهش هدایت الکتریکی و افزایش SAR ، نرخ نفوذ آب در خاک کاهش می یابد. به طوریکه در مقادیر کم هدایت الکتریکی و مقادیر بالای ضریب جذب سدیم، نرخ نفوذ آب به شدت کاهش می یابد.

 

آب کشاورزی با قابلیت مسمومیت گیاه

مسمومیت گیاهان کشاورزی توسط آب مربوط به تجمع برخی از یونهای با غلظت بالا در خاک می باشد که رفته رفته منجر به کاهش محصول و حتی مرگ گیاه می شود. روند تخریب گیاهان کشاورزی با توجه به تجمع یونهای آسیب رساننده وابسته به نوع گیاه و ساختار خاک دارد. تجمع و افزایش غلظت یونهای سدیم، کلر و برن بیش از بقیه املاح محلول محصولات کشاورزی را تهدید می کند.

آب کشاورزی آسیب رساننده به محصول

تناسب آب کشاورزی با محصولات مختلف از پیش نیازهای کشت با کیفیت در کشاورزی مدرن است. غلظت بالای نیتروژن در آب، وجود گچ در آب آبیاری، آب با محتوای بالای بی کربنات، غلظت بالای آهن و … همگی می توانند با توجه به نوع محصول منجر به تخریب، کاهش کیفیت یا کمیت محصول شوند. خوردندگی بالای آب کشاورزی نیز از دیگر مشکلات کشاورزان خصوصاً در بهره گیری از آب چاه می باشد.

شرکت فران با بهره گیری از کارشناسان متخصص در حوزه آب کشاورزی، آمادگی ارائه مشاوره در زمینه تصفیه آبهای سطحی و آب چاه برای انواع مختلف محصولات کشاورزی را دارد. دستگاه های تصفیه آب کشاورزی نیز پس از ارزیابی دقیق منبع آبی در دسترس براساس آنالیز مناسب برای محصول مورد نیاز کشاورزی، طراحی و تولید می شوند.

مشکلات بالقوه آبیاریواحدهابدون محدودیتمحدودیت متوسطمحدودیت شدید
شوریECw dS/m0.7 >3 - 0.73 <
TDS mg/l450 >2000 - 4502000 <
نفوذ(SAR) = 3 - 0 و (ECw) = 0.7 <0.7 - 0.20.2 >
(SAR) = 3 - 6 و (ECw) = 1.2 <1.2 - 0.30.3 >
(SAR) = 6 - 12 و (ECw) = 1.9 <1.9 - 0.50.5 >
(SAR) =12-20 و (ECw) = 2.9 <2.9 - 1.31.3 >
(SAR) =20-40 و (ECw) = 5 <5 - 2.92.9 >
سمیت خاص یونسدیم (Na)
آبیاری سطحیSAR3 >9 - 39 <
آبیاری قطره ایme/l3 >3 <
کلرید (Cl)
آبیاری سطحیme/l4 >10 - 410 <
آبیاری قطره ایme/l3 >3 <
بور (B)me/l0.7 >0.7 - 0.30.3 <
تاثیرات متفاوت(NO3-N)me/l5 >30 - 530 <
بیکربنات (HCO3)me/l1.5 >1.5 - 8.58.5 <
Phبازه نرمال آن بین 6.5 - 8.4 قرار دارد

 

دستگاه تصفیه آب کشاورزی

دستگاه تصفیه آب کشاورزی شرکت مهندسی فران همگام با پیشرفت فناوری غشایی در دنیا و کارایی بالای روش اسمز معکوس طراحی و ساخته می شود. مهمترین شاخصه فرایند اسمز معکوس که سبب افزایش فزاینده کاربرد آن در واحدهای تصفیه آب کشاورزی شده است را می توان “کاهش ذرات محلول ” در آب دانست. این قابلیت سبب کاهش شوری یا به عبارت دیگر شیرین سازی آب می شود. گهگاه نیازمندیهای خاص مربوط به کیفیت آب کشاورزی مورد نیاز، ترکیب و استفاده از فرایندهای دیگر تصفیه آب، نظیر رزین تبادل یونی را نیز به دنبال دارد. برخی از محصولات گلخانه ای خاص نظیر گلهای تزیینی و برخی از میوه های کمیاب نسبت به کیفیت آب مصرفی حساسیت بالایی دارند. شرکت فران توانایی ساخت پکیج هایی را با قابلیت حذف انتخابی عناصر مضر برای این نوع گیاهان را براساس اعلام نیاز مصرف کنندگان در ظرفیتهای مختلف را دارد.

 

شیرین سازی آب چاه یا آبهای سطحی بدون در نظر گرفتن مراحل اولیه تصفیه فیزیکی در دستگاه های تصفیه آب کشاورزی میسر نیست. برای حصول طول عمر بهینه برای ممبرانها یا غشاهای اسمز معکوس، تمامی آب شیرین کن ها باید به وسیله پیش تصفیه مناسب تجهیز و محافظت شوند. هدف اصلی یک سیستم پیش تصفیه مناسب، کاهش عوامل ایجاد کننده گرفتگی در آب خام ورودی، نظیر ذرات کلوییدی و ذرات معلق و همچنین جلوگیری از ایجاد رسوبهای شیمیایی و بیولوژیکی جهت دستیابی به شرایط پایدار و طولانی مدت استفاده از ممبرانهای اسمز معکوس میباشد و اساس انتخاب سیستم پیش تصفیه مناسب جهت دستیابی به این هدف دو فاکتور شاخص اندازهگیری سیلت(SDI) و کدورت آب می باشند.

 

دستگاه آب شیرین کن کشاورزی ساخت شرکت فران به صورت یکپارچه و نصب شده به روی یک شاسی فلزی به مشتریان تحویل داده می شود. این پکیج شامل کلیه مراحل تصفیه و شیرین سازی آب اعم از پیش تصفیه، تصفیه و تصفیه نهایی با توجه به کیفیت آب ورودی و نیازمندی مشتریان است. کلیه لوله کشی های ارتباطی میان تجهیزات بر اساس کیفیت آب ورودی و فشار آب با لوله هایی از جنس استیل یا UPVC به طور کامل انجام و در مرحله مونتاژ تست نهایی می گردد. تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق مناسب براساس نوع و طراحی اولیه نصب و به سیستم کنترل مرکزی متصل می شوند. تأمین برق کلیه مصرف کنندگان نظیر پمپ ورودی و پمپ فشار قوی از طریق تابلوی برق مرکزی(MCC) انجام می شود. تمامی شیرآلات از برندهای معتبر متناسب با جنس لوله ها با رعایت سهولت در بهره برداری از دستگاه آب شیرین کن نصب و تست می گردند. پکیج آب شیرین کن یا دستگاه تصفیه آب کشاورزی به عنوان محصول نهایی، یک واحد مستقل برای تصفیه آب می باشد. راه اندازی این پکیج توسط مشتریان و مصرف کنندگان تنها نیازمند اتصال آب ورودی و خروجی و اتصال برق جهت تغذیه مصرف کنندگان الکتریکی است. دستگاه بعد از نصب در محل مصرف، به صورت اتوماتیک بر اساس دستورالعمل بهره برداری و نگهداری راهبری خواهد شد.

جهت کسب هرگونه اطلاع در مورد دستگاه تصفیه آب کشاورزی و مشاوره در زمینه تصفیه آب کشاورزی، با کارشناسان شرکت فران به شماره ۸۸۸۸۸۹۳۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *