جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

فرایند اسمز معکوس چیست

اسمز معکوس

اسمز معکوس چیست؟

اسمز معکوس، فرایند انتقال جرم میان دو محلول با غلظتهای مختلف و از غلظت کمتر به غلظت بیشتر با اعمال فشار از طریق غشای نیمه تراوا است. اسمز معکوس در

ادامه مطلب »