جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

شستشوی UF

شستشوی شیمیایی UF

شستشوی شیمیایی UF

اولترافیلتراسیون(UF) فرایند پیش تصفیه مبتنی بر جداسازی غشایی در ممبرانهای UF است. شستشوی شیمیایی ممبرانهای UF در فواصل منظم از پیش نیازهای اصلی مراقبت از ممبرانهای UF و افزایش طول

ادامه مطلب »