جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

دستگاه UF

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون(UF) یکی از فرایندهای فیلتراسیون غشایی صنعت تصفیه آب است. غشاهای اسمز معکوس در دو نوع اسپیرال و هالو فایبر ساخته می شوند. این فرایند برای حذف ذرات معلق نامحلول

ادامه مطلب »