بایگانی برچسب: دستگاه اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون(UF) یکی از فرایندهای فیلتراسیون غشایی صنعت تصفیه آب است. غشاهای اسمز معکوس در دو [...]