جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

تعریف اسمز معکوس

مفهوم علمی اسمز معکوس

مفهوم علمی اسمز معکوس متکی بر اصول پدیده انتقال جرم است. اختلاف غلظت نیز نیروی محرکه انتقال جرم بین دو جریان با غلظتهای متفاوت است. درک پدیده اسمز معکوس نیازمند

ادامه مطلب »