بایگانی برچسب: احیای ممبران

گرفتگی ممبران (Fouling)

گرفتگی یا فولینگ(Fouling) ممبران ناشی از تجمع مواد معدنی، آلی یا بیولوژیکی به روی سطح [...]