جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

88888938 021

برای مشاوره تماس بگیرید

آب دارویی

تولید آب فوق خالص

آب فوق خالص(Ultra Pure Water) به آبی گفته می شود که با حذف یونهای محلول در آب، هدایت الکتریکی آن وابسته به نوع کاربرد به مقادیر کمتر از یک یا

ادامه مطلب »